S. 1 (2012)

Mục lục

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Mô hình tổng quát và lộ trình "cất cánh" của nền kinh tế trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI Tóm tắt PDF
ThS. Mai Chiếm Hiếu 3
Chủ trương "hội nhập quốc tế" qua các kỳ đại hội của Đảng Tóm tắt PDF
ThS. Nguyen Thi Thu Hien 8

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng của V.I.Lênin về phương pháp giải quyết vấn đề tôn giáo trong CNXH Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Khắc Đức 13
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay. Tóm tắt PDF
ThS. Tô Văn Sông 17

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Dân chủ và đổi mới ở nước ta hiện nay Tóm tắt PDF
PGS, TS. Nguyễn Văn Nam 23
Xây dựng cơ chế xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
TS. Nguyễn Quốc Tuấn 29
Định hướng chính trị - xã hội cho sự phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam Tóm tắt PDF
PGS, TS. Bùi Thị Ngọc Lan 35
Khủng hoảng kinh tế thế giới và vấn đề lạm phát ở Việt Nam Tóm tắt PDF
ThS. Vũ Hoài Nam 40
Nhìn lại 20 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Hệ quả và giải pháp Tóm tắt PDF
ThS. Trần Phiên 48
Bàn về khái niệm doanh nhân Tóm tắt PDF
TS. Hồ Anh Dũng, Hồ Việt Hà 53
Văn hóa Việt Nam - nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển đất nước Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Đình Quốc Cường 59
Phát triển hệ thống thông tin đại chúng theo tinh thần Đại hội XI của Đảng Tóm tắt PDF
ThS. Trần Hùng Phi 63

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Vận dụng quan điểm về mối quan hệ giữa xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN vào giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
PGS, TS. Bùi Đình Phong 68

NHÌN RA THẾ GIỚI

Tình chính đáng của nhà nước nhìn từ cuộc khủng hoảng chính trị ở một số nước Trung Đông và Bắc Phi Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Văn Quang 72


Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187