Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 4A (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

10 công nghệ đột phá năm 2019.

Cao Thạch

Tóm tắt


Hàng năm, Tạp chí công nghệ MIT*(MIT Technology Review) đều công bố danh sách các công nghệ đột phá của năm. Trong số ra tháng 3-4/2019, Tạp chí đã công bố danh sách 10 công nghệ đột phá của năm 2019. Điều đặc biệt là danh sách năm nay lần đầu tiên đã được chọn bởi một cộng tác viên của Tạp chí - Người sáng lập Tập đoàn Microsoft, tỷ phú công nghệ Bill Gates...

Toàn văn: PDF