Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

30 NĂM VẬN HÀNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT.

NGUYỄN NHỊ ĐIỀN

Tóm tắt


              Với 30 năm vận hành an toàn và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị, công nghệ, Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đã có những đóng góp quan trọng, đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động của Viện Nghiên cứu hạt nhân, góp phần hình thành và mở rộng việc ứng dụng kỹ thuật hạt nhân vào các ngành kinh tế của đất nước.


Toàn văn: PDF