Chi tiết về Tác giả

Anh, Phan Duệ Bộ môn Công nghệ sinh học-vi sinh, khoa Sinh học, Đại học Sư phạm Hà Nội

  • T. 53, S. 4 (2015) - Articles
    Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp Poly(3-hydroxybutyrate-Co-3-Hydroxyvalarate)(PHBV) của chủng vi khuẩn MT33 phân lập từ nước thải
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP