Chi tiết về Tác giả

Anh, Phạm Tuấn

  • T. 45, S. 3 (2007) - Articles
    Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn nitrat hoá để ứng dụng trong xử lý nước hồ ô nhiễm
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP