Chi tiết về Tác giả

Anh, Phạm Ngọc

  • T. 45, S. 3 (2007) - Articles
    Nghiên cứu và mô hình hoá quá trình vận tải chất trong môi trường xốp khi có một hệ phản ứng hoá học phức tạp
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP