Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Vân Viện Kỹ thuật hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội

  • T. 52, S. 6 (2014) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo cảm biến miễn dịch đo tổng trở điện hóa xác định Atrazin trên cơ sở dây nano polypyrol
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP