Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Lê

  • T. 48, S. 3 (2010) - Articles
    Bước đầu ước tính hệ số phát thải cho xe máy ứng với điều kiện giao thông thực tế ở Hà Nội
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP