Chi tiết về Tác giả

Anh Quốc, Lê

  • T. 52, S. 2 (2014) - Articles
    Chế tạo vàng nano điều chỉnh tăng kích thước hạt bằng phương pháp chiếu xạ gamma co-60 và khảo sát hiệu ứng chống oxi hóa.
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP