Chi tiết về Tác giả

An, Hoàng Lê Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

  • T. 53, S. 3 (2015) - Articles
    Nghiên cứu quá trình cacbon hóa không hoàn toàn nguồn tinh bột nhằm chế tạo xúc tác để tổng hợp biodiesel từ dầu hạt cao su
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP