Chi tiết về Tác giả

Anh, Hồ Tuấn Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin

  • T. 52, S. 2 (2014) - Articles
    Đồng lợi ích về khí hậu và chất lượng không khí thu được khi nâng cấp hệ thống taxi ở thành phố Hạ long, tỉnh Quảng Ninh
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP