Chi tiết về Tác giả

Anh, Bùi Thị Kim Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam

  • T. 1, S. 54 (2016) - Articles
    CẢi thiện hệ thống làm sạch CO2 bằng xúc tác quang nhằm ứng dụng trong công nghệ nuôi tảo
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP