Chi tiết về Tác giả

Aladar, A. Slazay Viện Genelux, Trung tâm KH&CN San Diego, Hoa Kỳ

  • T. 53, S. 6 (2015) - Articles
    Vai trò của hệ sinh vật đường ruột trong điều trị khối u của vaccinia virus GLV-1h68
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP