Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 44, S. 2 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của nhóm chức acrylat trong monome và oligome đến quá trình khâu mạch quang của hệ acrylat-ankyt-DOP

Thị Việt Triều Nguyễn, Văn Tâm Lương

Tóm tắt


Tạp chí khoa học và Công Nghệ. Tập 44, số 2, 2006, Tr.49-54

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP