Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 44, S. 2 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ankyl Hóa Toluen Bằng Metanol Trên Xúc Tác Zeolit

Bạch Đình Đặng, Tùng Quang Nguyễn, Tuyên Mai

Tóm tắt


Tạp chí khoa học và Công Nghệ. Tập 44, số 2, 2006, Tr.44-48

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP