Ankyl Hóa Toluen Bằng Metanol Trên Xúc Tác Zeolit

  • Bạch Đình Đặng
  • Tùng Quang Nguyễn
  • Tuyên Mai

Abstract

Tạp chí khoa học và Công Nghệ. Tập 44, số 2, 2006, Tr.44-48
Published
2007-08-06
Section
Articles