Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 44, S. 2 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Advanced Elgamal thuật toán mật mã khoá bất đối xứng tương lai

Liên Hông Phạm, Sơn Thành Nguyẽn

Tóm tắt


Tạp chí khoa học và Công Nghệ. Tập 44, số 2, 2006, Tr.1-5

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP