Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 54, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phương pháp đồng hóa số liệu để hiệu chỉnh tham số trong mô hình siêu xâm thực

Trần Thu Hà, Nguyễn Anh Sơn, Dương Ngọc Hải, Nguyễn Hồng Phong

Tóm tắt


Trong môi trường nước, khi một vật thể có hình dạng mảnh di chuyển với vận tốc nhanh hướng về phía trước se tự quay trong một khe rỗng (còn gọi là khoang hơi hay túi hơi xâm thực) Trong mô hình khe rỗng hệ số cản của vật thể đóng vai trò rấi quan trọng trong quá trình di chuyển. Theo Sails, Garabedian. Kjceaiukm hệ số cản này đuợc chọn bởi các giá trị thích hợp trong khoảng tử 0.8 đến 1. Theo Rand Kirschner thì hệ số cản này đươc viết bời công thức =       (! +    ơ \ới cr là số cavitation (số xâm thục ), là góc giữa trục cùa vặt the mánh và hướng cúa di chuyển, là tham số thường được chọn trona khoáng từ 0.6 đcn 0,85 T rong bải báo náy hc số cản đươc viết dưới dạng Ả-= Ấ.-|C,,„ (1 ( ơ')cos'a. trong tính toán hệ sò được lây băng 0.82 và bằng phưcmg pháp toán hoc hê số chưa biết k-Ị sẽ đươc hicu chinh sao cho các vặn rôc di chuyền trong mó hình gằn VỚI các số liệu quan sát đưọc Phưong pháp toán học được áp dụng để tìm hệ số chưa bìẻl Aị là phưcme pháp dồng hóa Nồ liệu Trono phương pháp nảy các số liệu quan sát được sử dụng trone hàm muc tiêu. Đây chính là mót trong những phuoTig pháp hữu hiêu đẽ giai các bài toán toi ưu bàng cách giái bài toán hên hop rèi tính gradient cùa hàm mục tiêu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP