Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 54, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích uốn và dao động tự do của tấm có cơ tính biến thiên (FGM) bằng phương pháp phân tử hữu hạn dựa trên lý thuyết tấm với 8 ấn chuyển vị

Nguyễn Văn Long, Trần Hữu Quốc, Trần Minh Tú

Tóm tắt


Bài báo đè xuât lí thuyết lấm biến dang cắt với 8 thành phần chuyển vị để phân tích uốn vả dao động riêng của tấm có cơ tính biển thiên (PGM) bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Lí thuyết này đưoc phát triển trên cơ sở lí thuyết tấm bậc ba đầy đủ, đồng thời thoả mãn điều kiện ứng suất ngang tại mặt trên và mặt dưới của tấm bằng không. Mô hình phẩn tử hữu hạn sử  dụng phân tử tứ giác  nút, mồi nút 16 bậc tự đo. Mô đun đàn hồi kéo (néo), hệ số Poisson và khối lượng riêng của vât liệu biến thiên dọc theo chiều dày tấm theo quy luật hàm mũ- Kết quả tính đựợc so sánh với các kết quả đã công bố của một số tác giả khác cho thấy độ tin cậy của lí thuyết va mo hình tính đã xây dựng. Ảnh hưởng của chi số ti lệ thể tích, tỉ lệ kích thước hình học... đà đươc khảo sát.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP