Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 54, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của một số chất trợ phân tán đến sự phân tán nanosilica trong dung dịch thụ động crom (III)

Trương Thị Nam, Hoàng Thị Hương Thủy, Đào Phi Hùng, Lê Bá Thắng, Đặng Thị Cẩm Hà

Tóm tắtToàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP