Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 54, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của công suất Laser đến nhiệt độ vùng nóng chảy và chiều dày lớp tạo hình tại vùng có độ cong khác nhau của chi tiết thành mỏng chế tạo bởi công nghệ tạo hình băng tia Laser

Đoàn Tất Khoa

Tóm tắt


Bài báo sử dụng phương pháp mô phỏng kết hop với thực nghiệm đế nghiên cứu sự ảnh hưởng cua công suất nguồn laser đến nhiệt độ


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP