Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 54, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng hợp cao su thiên nhiên lỏng có nhóm Hydroxul cuối mạch bằng phương pháp cắt mạch ôxi hóa cao su thiên nhiên Deprotein hóa

Lê Đức Giang, Đinh Mộng Thảo, Hoàng Thị Hướng, Lê Thị Thu Hiệp

Tóm tắt


Cao su thiên nhiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch (HTLNR) đã được điều chế bằng phản ứng cắt mạch oxi hóa cao su thiên rửnên deprotein hóa trong hỗn hợp toluen và nuớc ở 60 °C trong 24 giờ, chất đồng thể tetrahidrofiiran (THF) và chất khơi mào amoni persunfat Phương pháp sắc kí thảm thấu gel (GPC) đã xác dinh được khối lượng phân tử trung bình số, khối lượng phân tủ trung binh khôi và độ phân bô khối lượng phân từ của HTLNR lan lượt lầ 4.334^ lo’ g/'moI. 11,702X10^ g/mol và 2,7. cấu trúc hóa học cùa HTLNR được khằng định bằng phưcmg pháp phô hỏng ngoai và cộng hướng từ hạt nhân 'H và '^c. Trong công trinh này chúng tôi cùng đà để xuất co che phản ứng cắt mạch và hydroxyl hóa cao su thiên nhiên tạo thành HTLNR ưén cơ sờ phân rích các dữ iiẽu và các công trình dã công bố.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP