Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 54, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ước tính trữ lượng loài sâu tre và một số đặc điểm ký sinh của chúng trên cây tre ở tỉnh Sơn La, vùng Tây Bắc Việt Nam

Phạm Quỳnh Mai

Tóm tắt


Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu tỷ lệ nhiễm sâu tre của lác loài tre tại Sơn La. Ước tính trữ lượng của loài này 975,9 kg, tương ứng lợi lợi kinh tế là 975 triệu đồng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP