Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 54, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết hợp xác suất mờ và phân cụm mờ phân loại ảnh vệ tinh đa phổ

Mai Đình Sinh, Trịnh Lê Hùng, Ngô Thành Long

Tóm tắt


Bài báo đề xuất một phương pháp kết hợp xác suất mờ và thuật toán phân cụm mờ để khắc phucjmootj số nhược điểm độ chính xác thấp và không ổn định như thuật toán k-Means,c-Means, Isodata.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP