Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 54, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thuật toán LPSO lập lịch cho các ứng dụng khoa học trong môi trường điện toán đám mây

Phan Thanh Toàn, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Doãn Cường

Tóm tắt


Ứng dụng dạng luồng đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều công trình nghiên cứu. Bài báo này đề xuất thuật toán LPSO để tìm kiếm phương án lập lịch dựa trên phương pháp tối ưu bày đàn.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP