Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 51, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN KHẢ NĂNG TẠO KHÍ HYDRO SINH HỌC CỦA CHỦNG VI KHUẨN Tr2 PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN VI HIẾU KHÍ

Đặng Thị Yến, Vương Thị Nga, Lại Thuý Hiền, Nguyễn Thị Thu Huyền

Tóm tắt


Năng lượng hydro đại diện cho một nguồn năng lượng sạch và bền vững trong tương lai. Quá trình sản xuất hydro bằng con đường lên men tối nhờ vi khuẩn mang lại hy vọng mới cho ngành công nghiệp năng lượng của thế giới. Trong nghiên cứu này, một số chủng vi khuẩn có khả năng tạo khí hydro sinh học đã được phân lập từ phân gia súc tại Việt Nam. Trong đó, chủng vi khuẩn Gram âm Tr2 được tuyển chọn do chủng này có khả năng tạo khí hydro cao nhất trong điều kiện nuôi cấy vi hiếu khí. Các yếu tố môi trường khác nhau (tuổi của giống, tỉ lệ giống, nguồn cacbon, nitơ, sắt, NaCl, nhiệt độ và pH) đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và tạo khí của chủng Tr2. Điều kiện thích hợp cho sinh trưởng và tạo khí của chủng Tr2 gồm các thông số sau: 10 % giống đầu vào đang ở giai đoạn giữa pha log, 10 g/l glucose, 3 g/l cao men, 100 mg/l FeSO4.7H2O, pH 6.5 và nuôi cấy ở 30 oC. Kết quả bước đầu của nghiên cứu này chứng tỏ tiềm năng ứng dụng chủng Tr2 cho quá trình lên men thu khí hydro từ vi khuẩn phân lập tại Việt Nam là khả thi

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP