Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 49, S. 6 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM TRONG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU BLEND BA CẤU TỬ TRÊN CƠ SỞ NBR – PVC – CR

Phạm Hồng Hải, Đỗ Quang Kháng

Tóm tắt


Áp dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm đã tìm được mô hình toán mô tả sự phụ thuộc của độ bền kéo vào thành phần các cấu tử trong hệ cao su NBR – PVC – CR. Trên cơ sở mô hình nhận được đã tính toán tìm điều kiện tối ưu và các vùng nồng độ chế tạo cao su có độ bền kéo lớn hơn 22 MPa. Kết quả kiểm tra bằng thực nghiệm khẳng định giá trị tính toán tối ưu là chính xác.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP