Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 49, S. 5 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

A Quantum Algorithm for Solving the Traveling Salesman Problem

Duc Huynh Van Duc Huynh Van, Khanh Bui Doan Khanh Bui Doan, Diep Do Ngoc Diep Do Ngoc

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP