Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 49, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

An effect to handle the inter-leaving pseudo noise sequences.

Bui Lai An, Nguyen Thuy Anh

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP