Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CHẾ PHẨM VI SINH VẬT ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC TỪ BÃ NẤM VÀ PHÂN GÀ

Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thu Hà, Đỗ Nguyên Hải

Tóm tắt


      Trong 10 ngày đầu, nhiệt độ giữa bể ủ (gồm hỗn hợp bã nấm và phân gà) có bổ sung chế phẩm CPVSV3 (CT3) dao động từ 51-56oC, cao hơn so với các công thức CT1, CT2, ĐC và duy trì từ 5-7 ngày. Sau ủ 30 ngày, phân ủ ở CT3 có tỷ lệ C/N thấp nhất (13,64); hàm lượng đạm tổng số (1,04%), lân hữu hiệu (187,9 mg/100g) và kali hữu hiệu (416,2 mg/100g) cao hơn các công thức còn lại. CPVSV3 giúp hạn chế sự phát triển của E. coli Salmonella, đồng thời làm tăng mật độ các vi khuẩn Amon hóa và vi khuẩn phân giải xenlulo. Hàm lượng một số kim loại nặng (As, Cd, Pb, Hg) trong mẫu phân bón sau ủ thấp hơn nhiều so với quy định trong thông tư 41/BNN và PTNN. Sử dụng phân ủ ở CT3 bón cho cây cải chíp (Brassica rapa ssp. Chinensis) giúp cây có năng suất thực thu đạt 1,18 kg/m2, cao hơn so với công thức bón phân chuồng và không bón phân hữu cơ. Sản phẩm rau cải chíp sau thu hoạch có hàm lượng As, Cd, Pb, Hg, mật độ vi khuẩn E. coli, Salmonella thấp hơn tiêu chuẩn do Bộ Y tế quy định. Kết quả nghiên cứu cho thấy chế phẩm CPVSV3 phù hợp sử dụng để chế biến bã nấm và phân gà thành phân hữu cơ sinh học nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp an toàn.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004