Quay trở lại chi tiết bài viết ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT LÊN KHẢ NĂNG TẠO CHỒI VÀ RỄ IN VITRO CÂY OẢI HƯƠNG (Lavandula dentata) Tải xuống tải PDF