Ban biên tập

BTV chính

Đặng Ngọc Tú, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Việt Nam
Đỗ Trọng Thiều, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Việt Nam