Chi tiết về Tác giả

THỊ BẢO KHUYÊN, NGUYỄN

  • S. 190 (2010) - Bài viết
    STOCK PRICES AND MACROECONOMIC VARIABLES IN VIETNAM: AN EMPIRICAL ANALYSIS
    Tóm tắt


University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116