Chi tiết về Tác giả

Gia Luật, Diệp

  • S. 219 (2014) - Bài viết
    An Analysis of Factors Affecting Decisions on Investment in HCMC Municipal Bonds
    Tóm tắt
  • S. 218 (2013) - Bài viết
    Fund Raising from Hồ Chí Minh City Municipal Bonds: An Analysis and Policy Implications
    Tóm tắt


University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116