Chi tiết về Tác giả

NGỌC PHẢ, ĐOÀN

  • S. 207 (2011) - Bài viết
    New Technology for Rice Production: Economic Efficiency and Policy Implications
    Tóm tắt


University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116