Chi tiết về Tác giả

NGUYỄN TẤT THÀNH, ĐẶNG

  • S. 222 (2014) - Bài viết
    Core Criteria Affecting Decisions to Select Logistics Services Suppliers in Hồ Chí Minh City
    Tóm tắt


University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116