Vào mạng

Để nộp bài viết cho tạp chí này, quý vị cần có một tài khoản người dùng. Điều này cho phép các biên tập viên theo dõi bài nộp của quý vị và liên lạc với quý vị khi trạng thái của bài nộp thay đổi, hoặc khi cần thêm thông tin từ quý vị.

» Quý vị chưa có bí danh? Xin vui lòng đăng ký
» Quên Mật khẩu?University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116