Journal of Economic Development, S. 190 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

STOCK PRICES AND MACROECONOMIC VARIABLES IN VIETNAM: AN EMPIRICAL ANALYSIS

NGUYỄN TRỌNG HOÀI, NGUYỄN THỊ BẢO KHUYÊN

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=af6d0cd1-e691-4cbb-9d6f-8fdb8c592376University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116