Journal of Economic Development, S. 190 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BOOSTING THE QUALITY OF VIETNAM’S STOCK MARKET

VŨ THỊ MINH HẰNG, NGUYỄN ANH TUẤN

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=41072c85-ddf2-41ed-8017-8ef687e24029University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116