Journal of Economic Development, S. 202 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MEASURES TO IMPROVE THE HUMAN RESOURCE IN KIÊN GIANG

LÊ KHƯƠNG NINH, TRỊNH MINH TÂN

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=6bb40b42-e601-41f5-984a-8a195596631dUniversity of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116