T. 445, S. 6 (2015)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Kiểm soát độc quyền đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Hải, Nguyễn Thanh Trọng 3-11
Đánh giá tình hình kinh tế theo 3 khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Tóm tắt PDF
Vũ Thị Vinh 12-18

Kinh tế chính trị

Tương quan nhà nước và thị trường trong quan điểm của Chủ nghĩa tự do mới và những gợi ý cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Quân 19-26

Tài chính - Tiền tệ

Dự báo lạm phát trên cơ sở các biến số tiền tệ Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Độ 27-30
Mức độ công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp ngành logistics niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Văn Thị Thái Thu 31-41

Nông nghiệp – Nông thôn

Đẩy mạnh phát triển mô hình sản xuất lớn nông nghiệp - động lực để tái cơ cấu nông nghiệp xây dựng nông thôn mới Tóm tắt PDF
Hồ Ngọc Hy 42-45
Khai thác, sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong bối cảnh tăng trưởng xanh Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Hòa 46-52

Kinh tế địa phương

Hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An: thực trạng và một số khuyến nghị Tóm tắt PDF
Trần Thị Hoàng Mai 53-61

Kinh tế thế giới

Tái cấu trúc ngân hàng: kinh nghiệm của một số quốc gia châu á và hàm ý cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Khương, Nguyễn Ngọc Thắng, Lê Trung Thành 62-69
Phát triển kinh tế du lịch biển ở Thái Lan và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Hà Thị Thanh Thủy 70-78