T. 441, S. 2 (2015)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Nhận thức lại vai trò và hiệu quả của nhà nước trong nền kinh tế thị trường toàn cầu sau thập niên 1990 Tóm tắt PDF
Vũ Thanh Sơn, Lê Thanh Tâm 7-14
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hương tăng trưởng xanh Tóm tắt PDF
Vũ Tuân Anh 15-23
Tác động của phát triển thương mại đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn Tóm tắt PDF
Chu Minh Hội, Đồng Bích Ngọc 24-33

Tài chính - Tiền tệ

Quản lý, giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương quan so sánh với một số nước trên thế giới / Tóm tắt PDF
Trần Minh Tuấn, Bùi Thanh 34-45
Các mô hình hỗ trợ nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới - bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoài Lê 46-53

Kinh tế địa phương

Môi trường đầu tư cấp tỉnh - vấn đề pháp lý, thủ tục hành chính và cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Nghệ An Tóm tắt PDF
Hồ Sỹ Ngọc 62-70

Kinh tế thế giới

Giá dầu mỏ quốc tế giai đoạn 2004-2014: sự bắt đầu và kết thúc của một chu kỳ dao động trong dài hạn Tóm tắt PDF
Bùi Xuân Hồi 71-78