T. 397, S. 6 (2011)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Cần tiếp tục hoàn thiện và phối hợp đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát Tóm tắt PDF
Nguyễn Đắc Hưng, Vũ Quốc Toàn 3-10
PDF
Bùi Xuân Hồi 11-18

Tài chính - Tiền tệ

Chất lượng dự báo rủi ro thị trường của các mô hình giá trị chịu rủi ro – nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-Index. Tóm tắt PDF
Hoàng Dương Việt Anh, Đặng Hữu Mẫn 19-27

Quản lý kinh tế

PDF
Ngô Đăng Thành 28-37

Nông nghiệp – Nông thôn

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả Tóm tắt PDF
Ninh Đức Hùng, Đỗ Kim Chung 51-58

Kinh tế địa phương

Đánh giá cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Đồng Nai giai đoạn 1999-2009 Tóm tắt PDF
Bùi Văn Huyền 59-69

Dành cho các nhà kinh doan

PDF
Hoàng Vĩnh Long, Dương Anh Sơn 44-50

Kinh tế thế giới

Trung Quốc trở thành cường quốc thương mại trong thập niên đầu thế kỷ XXI Tóm tắt PDF
Phạm Thái Quốc 70-78