T. 395, S. 4 (2011)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Ảnh hưởng của những hạn chế trong chính sách và điều hành chính sách tới ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong thời gian qua Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Ái Hoa 3-14
GDP: xu hướng tiếp cận mới trong mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững hiện nay Tóm tắt PDF
Phạm Thành Công 15-23
Ngành kinh tế mũi nhọn ở Việt Nam: một số vấn đề lý luận và thực tiễn Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Hoan 24-30

Kinh tế chính trị

PDF
Vũ Thanh Sơn 31-37

Nông nghiệp – Nông thôn

Phát triển nông nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hội nhập giai đoạn 2011-2020 Tóm tắt PDF
Nguyễn Trần Trọng 38-46
Liên kết kinh tế giữa các chủ thể trong ngành thủy sản Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngân Loan 47-57

Kinh tế địa phương

Lượng hóa tác động của các nhân tố sản xuất đến tăng trưởng công nghiệp vùng Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Bùi Đức Hùng, Hoàng Hồng Hiệp 58-65

Kinh tế thế giới

Vài nét về đa dạng hóa ngành kinh doanh của Chaebol Hàn Quốc thời kỳ trước năm 1995 Tóm tắt PDF
Ngô Xuân Bình 66-71

Thông tin

Đôla và đôla hóa Tóm tắt PDF
Trịnh Trọng Nghĩa 72-77