T. 394, S. 3 (2011)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Tác động của hội nhập kinh tế đến việc làm trong các ngành công nghiệp Tóm tắt PDF
Trần Thị Minh Ngọc, Phí Vĩnh Tường 3-14
Định hướng phát triển thị trường lao động chuyên môn kỹ thuật cao ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiệp 15-23

Tài chính - Tiền tệ

Phát hiện và xử lý những hành vi lạm dụng thị trường chứng khoán Tóm tắt PDF
Kiều Hữu Thiện, Dương Thị Phượng 24-30

Quản lý kinh tế

Hiệu lực quản lý nhà nước trong thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam PDF
Nguyễn Thị Miền 31-42

Nông nghiệp – Nông thôn

Xuất khẩu gạo và thủy sản nhìn từ lợi thế cạnh tranh Tóm tắt PDF
Võ Hùng Dũng 43-58

Kinh tế địa phương

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chè tại Thái Nguyên Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thúy Phương, Trần Đình Đằng 59-68

Kinh tế thế giới

Kinh tế thế giới năm 2010 và triển vọng năm 2011 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Lịch 69-76