T. 393, S. 2 (2011)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Vai trò của vốn con người trong các mô hình tăng trưởng Tóm tắt PDF
Trần Thọ Đạt 3-10
Nhận diện cấu trúc kinh tế Việt Nam dưới góc độ phân tích cấu trúc sản phẩm ngành công nghiệp Tóm tắt PDF
Nguyễn Tấn Phát 11-20

Tài chính - Tiền tệ

Quản lý rủi ro thị trường - những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Anh Thiết 21-30
Một số điểm của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 Tóm tắt PDF
Lê Duy Khánh 31-40

Quản lý kinh tế

Phối hợp giữa chính sách thương mại và chính sách công nghiệp: lý thuyết và thực tiễn Việt Nam Tóm tắt PDF
Từ Thúy Anh 41-47
Phát triển cụm công nghiệp nhằm thu hút FDI vào ngành công nghiệp ô tô tại một số quốc gia trong khu vực và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc Quyên 48-54

Nông nghiệp – Nông thôn

PDF
Trần Minh Yến 55-64

Kinh tế địa phương

PDF
Lê Quang Cảnh 65-70

Kinh tế thế giới

Đầu tư gián tiếp nước ngoài ở một số nước ASEAN sau khủng hoảng tài chính năm 1997 và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Đặng Minh Tiến 71-78