Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, T. 441, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giá dầu mỏ quốc tế giai đoạn 2004-2014: sự bắt đầu và kết thúc của một chu kỳ dao động trong dài hạn

Bùi Xuân Hồi

Tóm tắt


Bài viết phân tích cơ chế hoạt động của thị trường dầu mỏ quốc tê nhằm lý giải sự vận động của giá dầu mỏ quốc tế trong dài hạn; quan sát sự vận động của giá dầu trong hơn 40 năm qua (1973-2014) để có thể đưa ra các bàn luận về chu kỳ giá trong dài hạn.

Toàn văn: PDF