Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, T. 441, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Môi trường đầu tư cấp tỉnh - vấn đề pháp lý, thủ tục hành chính và cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Nghệ An

Hồ Sỹ Ngọc

Tóm tắt


Môi trường đầu tư cấp tỉnh chưa được nhiều nghiên cứu đề cập trên diễn đàn khoa học. Bài viết đưa ra ba nội dung cơ bản: cơ chế, chính sách và công cụ hỗ trợ; cơ chế thực thi và thủ tục hành chính liên quan; và cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội hỗ trợ phát triển. Thông qua nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tác giả rút ra những vấn đề cần phải điều chỉnh và làm bài học kinh nghiệm cho các địa phương tương đồng.

Toàn văn: PDF