Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, T. 441, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các mô hình hỗ trợ nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới - bài học cho Việt Nam

Nguyễn Thị Hoài Lê

Tóm tắt


Doanh nghiệp nhỏ và vừa là hệ thống doanh nghiệp có vị trí hết sức quan trọng đối với tăng trưởng và ổn định kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ nhiều phía, nhất là từ sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ do năng lực hạn chế về quy mô vốn, trình độ công nghệ, lạc hậu, nhân lực... dẩn đến khả năng chống đỡ trước những biến động hay rủi ro khá yếu. Chính phủ ở nhiều nước: đã đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khác nhau nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp. Bài viết thông qua kinh nghiệm ở các nước và đề xuất lựa chọn một trong ba mô hình hỗ trợ tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Toàn văn: PDF