Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, T. 441, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quản lý, giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương quan so sánh với một số nước trên thế giới /

Trần Minh Tuấn, Bùi Thanh

Tóm tắt


Thị trường chứng khoán là thành tố quan trọng của hệ thống tài chính, là một thể chế kinh tế bậc cao và không thể thiếu của nền kinh tế hiện đại. Để phát triển thành công thị trường chứng khoán ở Việt Nam, việc học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới, đặc biệt trong công tác quản lý, xây dựng, ban hành pháp luật là cần thiết... Bài viết này phân tích kinh nghiệm quản lý thị trường chứng khoán của một số nước và đề xuất gợi ý chính sách cho Việt Nam.

Toàn văn: PDF