Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, T. 395, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Liên kết kinh tế giữa các chủ thể trong ngành thủy sản Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Ngân Loan

Tóm tắt


Ngành thủy sản là ngành kinh tế có truyền thống lâu đời và quan trọng của Việt Nam. Hơn một thập kỷ qua, tuy đã có những tiến bộ vượt bậc và thu được nhiều thành công, tạo vị thế mới cho thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới, nhưng sự phát triển của  ngành thủy sản hiện nay thực sự không bền vững, sức cạnh tranh của hàng thủy sản còn thấp so với các đối thủ cạnh tranh, chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Nguyên nhân của vấn đề này xuất phát từ sự thiếu liên kết chặt chẽ của các chủ thể kinh tế. Vì vậy, đánh giá thực trạng liên kết các chủ thể kinh tế chính trong ngành thủy sản và đưa ra các giải pháp là vấn đề cấp thiết hiện nay nhằm phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam trong quá trình hội nhập.


Toàn văn: PDF